Synonyms Index

abhivikhyātaḥ — famoso — VERSO 38
parama vikhyāta — muy famoso — Verso 251
vikhyāta — bien conocida — VERSO 25, Verso 78
vikhyāta — muy famoso — VERSO 52
vikhyāta — reconocido — Verso 42, Verso 79
vikhyāta — cīlebre — Verso 73
vikhyāta — famosos — Verso 68
vikhyātaḥ — famoso — VERSO 30
vikhyātaḥ — es célebre — VERSO 37
vikhyātaḥ — fue famoso — VERSO 21
vikhyātaḥ — conocido — VERSO 42
vikhyātam — famoso — VERSO 41