Synonyms Index

samupasthitaḥ — ha venido — VERSO 38