Synonyms Index

ramyaka — Ramyaka — VERSO 19, VERSO 8