New beta version of the Online Vedabase: vedabase.io

Synonyms Index

ramyaka — Ramyaka — VERSO 19, VERSO 8