New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

praṇayena — por amor — TEXTO 41-42
praṇayena — con amor — VERSO 25
praṇayena — por afecto — Verso 199-200
praṇayena — y por afecto — Verso 45