Synonyms Index

hṛdayena — muy íntimo — VERSO 44
hṛdayena — por el corazón y el alma — VERSO 20
hṛdayena — energía viviente — VERSO 9
hṛdayena — con el corazón — VERSO 49
hṛdayena — en el corazón — VERSO 19, VERSO 58, VERSO 17
hṛdayena — debido a su corazón — VERSO 42
hṛdayena — con un corazón — VERSO 19
hṛdayena — de Mi corazón — VERSO 20
hṛdayena — dentro del corazón — VERSO 35
vyathita-hṛdayena — con la mente perturbada — VERSO 21