CC Madhya 13.132 | Bhaktivedanta Vedabase Online

CC Madhya 13.132

bhāgavate āche yaiche rādhikā-vacana
pūrve tāhā sūtra-madhye kariyāchi varṇana
Palabra por palabra: 
bhāgavate — en el Śrīmad-Bhāgavatam; āche — hay; yaiche — como; rādhikā-vacana — la afirmación de Śrīmatī Rādhārāṇī; pūrve — antes; tāhā — eso; sūtra-madhye — en el resumen; kariyāchi varṇana — he comentado.
Traducción: 
Ya he comentando brevemente las palabras de Śrīmatī Rādhārāṇī que aparecen en el Śrīmad-Bhāgavatam.