New version available here: vedabase.io

Verse Index

yogaṁ prāpya jagau sma ṣaṭ SB 9.21.28-29
yogaṁ sarvāṅga-naipuṇam SB 3.25.14
yogaṁ taṁ viddhi pāṇḍava Bg 6.2
yogaṁ tenaiva puruṣam SB 4.23.9
yogam utsṛjya mat-paraḥ SB 11.28.43
yogaṁ yogeśa-rūpa-dhṛk SB 8.14.8
yogaṁ yogeśvarāt kṛṣṇāt Bg 18.75
yogaṁ yuñjan mad-āśrayaḥ Bg 7.1
yogamāyā-balena ca SB 6.12.31
yogamāyā-balodayam SB 3.6.35
yogamāyā cic-chakti, viśuddha-sattva-pariṇati, Madhya 21.103
yogamāyā dāsī yāhāṅ rāsādi līlā-sāra Madhya 21.44
yogamāyāṁ samādiśat SB 10.2.6
yogānām ātma-saṁrodho SB 11.16.24
yogānāṁ pataye namaḥ SB 10.64.29
yogāntarāyān maunena SB 7.15.23
yogarddhim āpur ubhayīṁ yadu-haihayādyāḥ SB 2.7.4
yogārūḍha ivāntakam SB 3.18.15
yogārūḍhas tadocyate Bg 6.4, Madhya 24.160
yogārūḍhasya tasyaiva Bg 6.3, Madhya 24.159
’yogārurukṣu’, ‘yogārūḍha’ ‘prāpta-siddhi’ āra Madhya 24.158
yogās trayo mayā proktā SB 11.20.6
yogasya ca pathaḥ prabho SB 3.7.30
yogasya lakṣaṇaṁ vakṣye SB 3.28.1
yogasya pāraṁ param ārurukṣuḥ SB 3.31.39
yogasya tapasaś caiva SB 11.24.14
yogasyādhyātmikasya ca SB 2.8.19
yogasyaikāntikīm gatim SB 11.13.16
yogasyārthaṁ na bibhrati SB 7.15.29
yogātman yoga-sambhava SB 11.7.14
yogāya sāṅkhya-śirase prakṛtīśvarāya SB 5.14.45
yogena dāna-dharmeṇa SB 11.20.32-33
yogena dhātaḥ saha nas tri-lokān SB 8.6.9
yogena dhṛty-udyama-sattva-yukto SB 5.5.10-13
yogena kas tad-virahaṁ saheta SB 3.2.19
yogena mayy arpitayā ca bhaktyā SB 3.25.27
yogena mīlita-dṛg-ātma-nipīta-nidras SB 7.9.32
yogena susamādhinā SB 3.20.52
yogena susamāhitam SB 3.28.12
yogena vā yat sama-citta-vartī SB 4.20.16
yogena vahnim iva dāruṣu nānyataḥ syāt SB 7.9.47
yogena vividhāṅgena SB 3.32.34-36
yogenaiva dahed aṁho SB 11.20.25
yogenāpnoti tāḥ sarvā SB 11.15.34
yogenāvarurutsasi SB 4.8.30
yogenāvyabhicāriṇyā Bg 18.33
yogerla vā tadātmānaṁ SB 12.7.21
yogeśa jagad-īśvara SB 10.37.10-11
yogeśa yoga-vinyāsa SB 11.7.14
yogeśāḥ sanakādayaḥ SB 4.19.6
yogeśaṁ taṁ nato 'smy aham SB 8.3.27
yogeśo vā samāsa saḥ SB 10.6.32
yogeśo yoga-māyayā SB 6.18.61
yogeṣu ca kurūdvaha SB 4.24.9
yogeśvara-prasādena SB 9.13.27
yogeśvara tato me tvaṁ Bg 11.4
yogeśvarā ūcuḥ SB 4.7.38
yogeśvarā ye bhava-pādma-mukhyāḥ SB 1.18.14
yogeśvarādhīśvara eka etad SB 3.5.6
yogeśvaraḥ śruti-dṛśāmala-hṛd-vibhāvyaḥ SB 10.64.26
yogeśvaraiḥ kumārādyaiḥ SB 3.32.12-15
yogeśvarair api durāpa-gatiḥ sureśaiḥ SB 10.48.27
yogeśvarair api duratyaya-yogamāyaḥ SB 3.16.37
yogeśvarair api yad ātmani rāsa-goṣṭhyām SB 10.47.62
yogeśvarair hṛdi vicintyam agādha-bodhaiḥ SB 10.82.48, Madhya 1.81, Madhya 13.136
yogeśvarair vimṛgyāṅghrir SB 7.15.27
yogeśvaraiśvarya-gatir SB 2.8.20
yogeśvarākhila-guro bhagavan namas te SB 1.8.43
yogeśvaram anuvrataḥ SB 3.3.23
yogeśvarāṇāṁ durdarśo SB 10.58.11
yogeśvarāṇāṁ gatim āhur antar- SB 2.2.23
yogeśvarāṇāṁ gatim andha-buddhiḥ SB 5.10.20
yogeśvarāntar-hṛdi kalpitāsanaḥ SB 10.32.14
yogeśvarānuvṛttyā vā SB 11.28.40
yogeśvarāprameyātman SB 10.54.33
yogeśvarāsthāpita-pāda-pallavam SB 2.2.10
yogeśvarasya bhavato SB 10.78.31-32
yogeśvarātman nirbhātā SB 10.69.38
yogeśvaratvam aiśvaryaṁ SB 9.15.17-19
yogeśvarāya yogāya SB 10.49.13
yogeśvareṇa kṛṣṇena SB 10.33.3, Ādi 1.72
yogeśvareśvarasyāṅga SB 10.69.19
yogeśvareśvare kṛṣṇe SB 10.29.16, Antya 3.84
yogeśvaro harer aṁśo SB 8.13.32
yogeśvaropāsanayā ca nityaṁ SB 4.22.22
yogeśvarotīr bhavatas tri-lokyām SB 10.14.21, Madhya 21.9
yogī bhavati kaścana Bg 6.2
yogi-cintyāvikāravat Madhya 24.72
yogi-dhyeyānghri-paṅkajam SB 10.38.6
yogī hañā ha-ila bhikhārī Antya 14.43
yogī karma vigarhitam SB 11.20.25
yogī liṅgād vinirgame SB 3.27.28-29
yogī muhyati kaścana Bg 8.27
yogī niyata-mānasaḥ Bg 6.15
yogī paraṁ sthānam upaiti cādyam Bg 8.28
yogī prāpya nivartate Bg 8.25
yogī sa gavi bhāryāyāṁ SB 9.21.25
yogī saṁśuddha-kilbiṣaḥ Bg 6.45
yogī vigata-kalmaṣaḥ Bg 6.28
yogī yogād vicālitaḥ SB 9.8.15-16