Synonyms Index

param — far superior things — Bg 2.59
param — superior — Bg 3.42, Bg 3.43, Bg 4.4, SB 2.5.6, SB 4.21.40, SB 5.5.23
param — best — SB 1.2.28-29, SB 6.4.21, SB 10.78.39
param — after the initiation — SB 1.6.3
param — highest — SB 1.10.30, SB 3.16.4, SB 3.22.20
param — the highest — SB 1.11.6, SB 3.16.17, SB 10.47.47, SB 10.90.29
param — others — SB 1.13.46
param — Godhead — SB 1.15.44
param — the supreme whole — SB 2.3.10
param — heavy — SB 2.3.21
param — under control — SB 2.5.2
param — further supreme — SB 2.9.9
param — most glorious — SB 2.10.44
param — sublime — SB 3.4.13
param — after — SB 3.10.30
param — final — SB 3.11.16
param — the greatest — SB 3.13.12, SB 10.43.37
param — very much — SB 3.14.4, SB 8.12.13, SB 9.1.28, SB 10.12.42
param — greater — SB 3.29.33, SB 10.81.39, CC Adi 4.184
param — afterwards — SB 3.31.2
param — topmost — SB 3.31.39
param — another — SB 4.4.19, SB 6.17.19, SB 7.2.60, CC Adi 1.3, CC Adi 2.5
param — greatest — SB 4.5.23
param — transcendental world — SB 4.6.45
param — the foremost — SB 4.11.31
param — supreme, transcendental — SB 4.16.25
param — ultimate — SB 4.23.9, SB 4.23.35, SB 5.3.9, SB 9.9.14, SB 10.41.46
param — above — SB 4.24.29
param — transcendence — SB 4.25.6
param — the goal of life — SB 4.27.4
param — the Supreme Personality of Godhead — SB 4.27.4
param — and afterward — SB 4.28.31
param — to the transcendental world — SB 5.5.9
param — only this earth — SB 5.14.40
param — the best — SB 5.17.18, SB 8.16.58, SB 11.20.35
param — other thing — SB 5.18.20
param — better means — SB 6.2.46
param — higher — SB 6.3.16, SB 6.7.13, SB 7.3.32
param — the supreme abode — SB 6.15.28
param — liberation — SB 6.18.74
param — only or ultimately — SB 7.6.4