Synonyms Index

āha — explained — SB 3.22.5, SB 7.6.27
āha — she spoke — SB 3.23.9
āha — He instructed — SB 3.33.23
āha — calls — SB 4.4.23
āha — ordered — SB 4.5.4, SB 9.16.30
āha — was said — SB 4.7.8
āha — she said — SB 4.9.46, SB 4.18.1, SB 10.58.8
āha — have said — SB 5.12.4, CC Madhya 19.141
āha — chants — SB 6.2.15
āha — order — SB 7.10.24
āha — it is said — SB 8.19.38
āha — the fish said — SB 8.24.24
āha — said (Varuṇa) — SB 9.7.13
āha — she replied — SB 9.14.13
āha — declared — SB 9.20.20
āha — dictated — SB 10.1.54
āha — said to himself — SB 10.2.20
āha — inquired — SB 10.5.22
āha — predicted — SB 10.6.32, SB 10.11.57
āha — stated — SB 10.30.19, SB 10.47.47
āha — He (Lord Kṛṣṇa) said — SB 10.45.13
āha — he told — SB 10.47.69
āha — he spoke — SB 10.56.25, SB 10.64.9, SB 10.84.60
āha — he (King Nagnajit) said — SB 10.58.38
āha — spoke about — SB 10.66.19
āha — told — SB 10.72.15
āha — he (Lord Śiva) said — SB 10.88.20
āha — does express — SB 11.3.36
āha — Mārkaṇḍeya said — SB 12.10.16
āha — described — SB 12.11.27-28
aha — He said — SB 10.22.30
āha u — or else perhaps — SB 10.30.10
ahaḥ — day — Bg 8.17, Bg 8.24, SB 9.4.3
ahaḥ — of daytime — Bg 8.19
ahaḥ — days — SB 3.11.33
ahaḥ — daytime — SB 3.20.22
ahaḥ — in days — SB 10.45.35-36
ahaḥ — by days — SB 11.20.16
ahaḥ-āgame — at the beginning of the day — Bg 8.18
ahaḥ-ahaḥ — every day — SB 5.8.8, SB 6.19.7
ahaḥ-ahaḥ — always — SB 5.23.8
ahaḥ-ahaḥ — daily — SB 6.19.19-20
ahaḥ ahaḥ — day after day — SB 7.15.11, SB 8.16.47, SB 10.45.17-18, SB 10.86.15, SB 11.29.27, SB 12.6.70
ahaḥ ahaḥ — each day — SB 12.6.68
ahaḥ ca — daytime — SB 8.20.25-29
ahaḥ eva — from the very day — SB 1.15.36
ahaḥ-gaṇān — days after days — SB 9.14.25
ahaḥ-gaṇān — the days — SB 10.62.23-24