Synonyms Index

vyasṛjat — gave up — SB 1.16.32-33, SB 10.4.25
vyasṛjat — perfectly created — SB 2.10.13
vyasṛjat — he entered — SB 4.12.17
vyasṛjat — rejected — SB 9.20.39
vyasṛjat — He abandoned — SB 10.47.16
vyasṛjat — released — SB 10.59.15, SB 10.63.23
vyasṛjat vācam — he spoke — SB 4.13.29