Synonyms Index

vyartham — uselessly — SB 4.9.34
vyartham — in vain — SB 11.21.22
vyartham — vainly — NBS 77