Synonyms Index

vividhāḥ — various — Bg 17.25, Bg 18.14, SB 3.17.10, SB 3.25.23, SB 10.18.21, SB 10.36.24
vividhāḥ — of different varieties — SB 2.6.13-16
vividhāḥ — manifold — SB 3.29.3
vividhāḥ — various kinds of — SB 4.24.73
vividhāḥ — the various — SB 6.6.12
vividhāḥ — varieties — SB 8.10.37
vividhāḥ — many varieties — SB 10.24.26
vividhaḥ — varieties — SB 7.2.25-26
vividhaḥ — taking many different forms — SB 12.6.30-31