Synonyms Index

vindati — enjoys — Bg 4.38, Bg 5.21, SB 4.29.75
vindati — attains — Bg 18.45
vindati — achieves — Bg 18.46, SB 11.27.53
vindati — receives — SB 4.29.30-31
vindati — gets — SB 5.5.7
vindati — obtains — SB 5.13.1
vindati — he achieves — SB 11.27.49