New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

vārṣṇeya — O descendant of Vṛṣṇi — Bg 1.40, Bg 3.36, SB 10.43.40