Synonyms Index

kara dainya saṁvaraṇa — please restrain your great humility — CC Madhya 11.157
samvaraṇa — checking — CC Madhya 3.196, CC Madhya 19.64, CC Madhya 19.82
samvaraṇa — restraining — CC Madhya 8.28
saṁvaraṇa — checking — CC Madhya 12.217
samvaraṇa kaila — restrained Himself — CC Madhya 19.63, CC Antya 16.95
samvaraṇa karena — restricts — CC Antya 16.103
saṁvaraṇaḥ — Saṁvaraṇa — SB 9.22.4-5
saṁvaraṇam — Saṁvaraṇa — SB 6.6.41
saṁvaraṇam — whose factual envelopment — SB 10.87.20
saṁvaraṇasya — of King Saṁvaraṇa — SB 8.13.10