Synonyms Index

na samuddharanti — they do not uproot — SB 10.87.39
samuddharanti — they deliver — SB 11.7.19
samuddharanti — uplift — SB 11.17.44