New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

deha-sambhavam — produced in the previous body — SB 4.29.65
garbha-sambhavam — pregnancy — SB 9.18.34
nija-garbha-sambhavam — born of her own womb — SB 8.18.11
sambhavam — born of — Bg 10.41
sambhavam — origin — SB 4.11.23
sambhavam — birth — SB 11.5.38-40
sambhavam — the place of generation — SB 11.25.33
sambhavam — creation — CC Madhya 20.258
sambhavam — exhibition — CC Madhya 20.375
sambhavam — produced — Bs 5.2
sambhavām — wherein there is a possibility — SB 6.16.58
sambhavāmi — I do incarnate — Bg 4.6
sambhavāmi — I do appear — Bg 4.8
sambhavāmi — I appear — CC Adi 3.23
sva-sambhavam — the source of his appearance — SB 3.9.26