Synonyms Index

samādhāya — fixing — Bg 17.11
samādhāya — fixing firmly — SB 6.11.21
samādhāya — controlling — SB 6.16.33
samādhāya — for concentration — SB 8.3.1
samādhāya — keeping full attention — SB 8.17.2-3
samādhāya — settling — SB 10.50.48
samādhāya — fixing in trance — SB 10.52.3
samādhāya — placing — SB 12.6.9-10
samādhayaḥ — remaining in trance — SB 7.9.46