Synonyms Index

pravyathitam — perturbed — Bg 11.20, Bg 11.45