Synonyms Index

pratyutthānena — by standing up — SB 8.16.6