New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

na praśaṁset — one should not praise — SB 11.28.1
praśaṁse — praised — CC Madhya 14.21, CC Antya 5.94
praśaṁse — they glorify — CC Antya 9.136
praśaṁset — one should praise — CC Antya 8.78