Synonyms Index

abhipraṇamya — having offered obeisances — SB 3.33.1
praṇamya — after saluting — SB 3.4.20
praṇamya — by offering obeisances — SB 4.8.62
praṇamya — having offered obeisances — SB 4.12.28
praṇamya — after offering obeisances — SB 6.19.23
praṇamya — offering his obeisances — SB 8.4.3-4, SB 8.4.5
praṇamya — after bowing down — SB 10.51.44