Synonyms Index

praharṣitaḥ — extremely pleased — SB 3.22.22
praharṣitāḥ — overjoyed — SB 3.22.28
praharṣitāḥ — greatly enlivened — SB 10.19.6
praharṣitāḥ — enthused — SB 10.42.37