Synonyms Index

nibandhāya — for bondage — Bg 16.5