Synonyms Index

mīnaketana — Mīnaketana — CC Adi 5.161
mīnaketana rāma-dāsa — Mīnaketana Rāmadāsa — CC Adi 11.53