New version available here: vedabase.io

Synonyms Index

kṛtsnam — whole — Bg 1.39
kṛtsnam — everything — Bg 7.29, SB 10.60.38
kṛtsnam — in total — Bg 9.8
kṛtsnam — completely — Bg 11.7
kṛtsnam — complete — Bg 11.13
kṛtsnam — the whole — Bg 13.34
kṛtsnam — all — Bg 13.34, SB 11.17.46
kṛtsnam — wholly — SB 9.11.3
kṛtsnām — wholesale — SB 4.28.11