Synonyms Index

aṅga-gandhe — the scent of the body — CC Antya 3.233
gandhe — fragrance — SB 3.15.19
gandhe — within fragrance — SB 11.24.22-27
gandhe — by the fragrance — CC Adi 4.245, CC Adi 12.95, CC Antya 15.47, CC Antya 16.111
gandhe — simply by the slight fragrance — CC Madhya 24.39
gandhe — by the aroma — CC Antya 16.90
gandhe — by the scent — CC Antya 19.99
gandhena — by the fragrance — SB 3.15.17, SB 11.4.13
gandhena — by the odor — SB 6.13.12-13
gandhena — aroma — SB 10.65.19
gandhena — whose fragrance — SB 10.80.20-22
gandhera — for the fragrance — CC Antya 19.97
gandhera hāṭa — in a market of scents — CC Antya 19.98
madhu-gandhena — with the scent of honey — SB 4.2.25
mora gandhe — from smelling my body — CC Madhya 7.144-145
saḍā-gandhe — because of a rotten smell — CC Antya 6.316
śrī-aṅga-gandhe — the aroma of the transcendental body — CC Antya 19.88
tulasīra gandhe — the aroma of tulasī leaves — CC Madhya 17.141