Synonyms Index

cintayet — should think of — Bg 6.25
cintayet — one should contemplate — SB 3.26.72
cintayet — one should concentrate — SB 11.14.29
cintayet — one should meditate on — SB 11.14.43
cintayet — one should think of — SB 11.14.44
cintayet — he should concentrate — SB 11.18.21
sañcintayet — he should concentrate — SB 3.28.21
sañcintayet — one should meditate on — SB 3.28.27, SB 3.28.29