Synonyms Index

bahunā — many — Bg 10.42
bahunā — elaborately — SB 11.19.40-45
bāhunā — by the arms — SB 3.14.42
bāhunā — with the arm — SB 6.1.61
bāhunā — with his arm — SB 6.17.4-5
bāhunā — with Her arm — SB 10.33.10
bāhunā — with His arm — SB 10.60.27-28
bahunā kim — in short — CC Madhya 23.87-91
bahūnām — many — Bg 7.19
bahūnām — of many — SB 6.3.6
bahūnām — of many people — SB 11.9.10
kṛṣṇa-bāhunā — by Lord Kṛṣṇa’s arm — SB 10.37.7