Synonyms Index

avayavavān — embodiment — SB 2.8.8