Synonyms Index

āvāsasya — the residence — SB 5.1.27