Synonyms Index

agāyata — he began to chant — SB 8.4.3-4
agāyata — narrated — SB 9.19.1
agāyata — chanted — SB 10.9.1-2
agāyata — He sang — SB 10.35.18-19
agāyata — he sang — SB 11.23.41
agāyata — sang — SB 11.26.4
pragāyataḥ — thus singing — SB 1.6.33
pragāyatām — describing — SB 1.5.26
samagāyata — he sang — SB 10.89.25
udagāyatau — stretching from north to south — SB 5.16.27
upagāyatām — who glorify the qualities of the Lord — SB 7.6.25