Synonyms Index

abruvata — they spoke — SB 10.29.30