Synonyms Index

abhihitam — explained — SB 2.6.33, SB 4.23.38, SB 6.19.26-28
abhihitam — narrated — SB 4.8.18, SB 12.6.1
abhihitam — described — SB 4.12.44, SB 4.12.52, SB 11.18.48
abhihitam — instructed — SB 4.31.25
abhihitam — stated — SB 8.16.58
abhihitam — informed — SB 9.6.9
abhihitam — the words spoken — SB 10.4.14
abhihitam — indicated — SB 10.22.20
abhihitam — spoken — SB 10.75.40
rājñā abhihitam — having been addressed by the King (Bhagīratha) — SB 9.9.9