SB 8.13.34

pavitrāś cākṣuṣā devāḥ
 śucir indro bhaviṣyati
agnir bāhuḥ śuciḥ śuddho
 māgadhādyās tapasvinaḥ
Synonyms: 
pavitrāḥ — the Pavitras; cākṣuṣāḥ — the Cākṣuṣas; devāḥ — the demigods; śuciḥ — Śuci; indraḥ — the king of heaven; bhaviṣyati — will become; agniḥ — Agni; bāhuḥ — Bāhu; śuciḥ — Śuci; śuddhaḥ — Śuddha; māgadha — Māgadha; ādyāḥ — and so on; tapasvinaḥ — the sages.
Translation: 
The Pavitras and Cākṣuṣas will be among the demigods, and Śuci will be Indra, the king of heaven. Agni, Bāhu, Śuci, Śuddha, Māgadha and others of great austerity will be the seven sages.