SB 6.6.21-22

tārkṣyasya vinatā kadrūḥ
 pataṅgī yāminīti ca
pataṅgy asūta patagān
 yāminī śalabhān atha
suparṇāsūta garuḍaṁ
 sākṣād yajñeśa-vāhanam
sūrya-sūtam anūruṁ ca
 kadrūr nāgān anekaśaḥ
Synonyms: 
tārkṣyasya — of Kaśyapa, whose other name is Tārkṣya; vinatā — Vinatā; kadrūḥ — Kadrū; pataṅgī — Pataṅgī; yāminī — Yāminī; iti — thus; ca — and; pataṅgī — Pataṅgī; asūta — gave birth; patagān — to birds of different varieties; yāminī — Yāminī; śalabhān — (gave birth to) locusts; atha — thereafter; suparṇā — the wife named Vinatā; asūta — gave birth; garuḍam — to the celebrated bird known as Garuḍa; sākṣāt — directly; yajñeśa-vāhanam — the carrier of the Supreme Personality of Godhead, Viṣṇu; sūrya-sūtam — the chariot driver of the sun-god; anūrum — Anūru; ca — and; kadrūḥ — Kadrū; nāgān — serpents; anekaśaḥ — in varieties.
Translation: 
Kaśyapa, who is also named Tārkṣya, had four wives — Vinatā [Suparṇā], Kadrū, Pataṅgī and Yāminī. Pataṅgī gave birth to many kinds of birds, and Yāminī gave birth to locusts. Vinatā [Suparṇā] gave birth to Garuḍa, the carrier of Lord Viṣṇu, and to Anūru, or Aruṇa, the chariot driver of the sun-god. Kadrū gave birth to different varieties of serpents.