SB 12.11.4

sūta uvāca
namaskṛtya gurūn vakṣye
 vibhūtīr vaiṣṇavīr api
yāḥ proktā veda-tantrābhyām
 ācāryaiḥ padmajādibhiḥ
Synonyms: 
sūtaḥ uvāca — Sūta Gosvāmī said; namaskṛtya — offering obeisances; gurūn — to the spiritual masters; vakṣye — I shall speak; vibhūtīḥ — the opulences; vaiṣṇavīḥ — belonging to Lord Viṣṇu; api — indeed; yāḥ — which; proktāḥ — are described; veda-tantrābhyām — by the Vedas and the tantras; ācāryaiḥ — by standard authorities; padmaja-ādibhiḥ — beginning with Lord Brahmā.
Translation: 
Sūta Gosvāmī said: Offering obeisances to my spiritual masters, I shall repeat to you the description of the opulences of Lord Viṣṇu given in the Vedas and tantras by great authorities, beginning from lotus-born Brahmā.