SB 10.70.31

dūta uvāca
iti māgadha-saṁruddhā
 bhavad-darśana-kaṅkṣiṇaḥ
prapannāḥ pāda-mūlaṁ te
 dīnānāṁ śaṁ vidhīyatām
Synonyms: 
dūtaḥ uvāca — the messenger said; iti — thus; māgadha — by Jarāsandha; saṁruddhāḥ — imprisoned; bhavat — of You; darśana — for the sight; kāṅkṣiṇaḥ — anxiously awaiting; prapannāḥ — surrendered; pāda — of the feet; mūlam — to the base; te — Your; dīnānām — to the pitiable; śam — benefit; vidhīyatām — please bestow.
Translation: 
The messenger continued: This is the message of the kings imprisoned by Jarāsandha, who all hanker for Your audience, having surrendered to Your feet. Please bestow good fortune on these poor souls.