CC Madhya 9.13

rāma! rāghava! rāma! rāghava! rāma! rāghava! pāhi mām
kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! kṛṣṇa! keśava! rakṣa mām
Synonyms: 
rāma — O Rāma; rāghava — O descendant of Raghu; pāhi — please protect; mām — me; kṛṣṇa — O Kṛṣṇa; keśava — O killer of Keśī; rakṣa — protect; mām — me.
Translation: 
“ ‘O Lord Rāmacandra, descendant of Mahārāja Raghu, kindly protect me! O Lord Kṛṣṇa, killer of the Keśī demon, kindly protect me!’ ”