CC Madhya 18.93

prabhu dekhi’ karila loka caraṇa vandana
prabhu kahe, — kāhāṅ haite karilā āgamana?
Synonyms: 
prabhu dekhi’ — seeing Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; karila — offered; loka — people; caraṇa vandana — respect unto His lotus feet; prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; kāhāṅ haite — from where; karilā āgamana — have you come.
Translation: 
Upon seeing Śrī Caitanya Mahāprabhu, all the people offered respects at His lotus feet. The Lord then asked them, “Where are you all coming from?”