CC Madhya 18.85

prabhu kahe, — ke tumi, kāhāṅ tomāra ghara?
kṛṣṇadāsa kahe, — mui gṛhastha pāmara
Synonyms: 
prabhu kahe — the Lord inquired; ke tumi — who are you; kāhāṅ — where; tomāra — your; ghara — residence; kṛṣṇadāsa kahe — Kṛṣṇadāsa replied; mui — I; gṛhastha — householder; pāmara — most fallen.
Translation: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu asked Kṛṣṇadāsa, “Who are you? Where is your home?”
Purport: 

Kṛṣṇadāsa replied, “I am a most fallen householder.