CC Madhya 18.209

‘kṛṣṇa’ bali’ paḍe sei mahāprabhura pāya
prabhu śrī-caraṇa dila tāṅhāra māthāya
Synonyms: 
kṛṣṇa bali’ — chanting the holy name of Kṛṣṇa; paḍe — falls down; sei — that Vijulī Khān; mahāprabhura pāya — at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; śrī-caraṇa dila — placed His foot; tāṅhāra māthāya — on his head.
Translation: 
Vijulī Khān also fell down at the lotus feet of Śrī Caitanya Mahāprabhu, and the Lord placed His foot on his head.