CC Madhya 18.165

ei cāri bāṭoyāra dhuturā khāoyāñā
māri’ ḍāriyāche, yatira saba dhana lañā
Synonyms: 
ei — these; cāri — four; bāṭoyāra — rogues; dhuturā — dhuturā; khāoyāñā — making Him eat; māri’ ḍāriyāche — killed; yatira — of the sannyāsī; saba — all; dhana — wealth; lañā — taking away.
Translation: 
“These four rogues here must have taken away that sannyāsī’s riches after killing Him by making Him take the poison dhuturā.”