CC Madhya 15.74

bhogera samaya punaḥ chuli’ saṁskari’
kṛṣṇe samarpaṇa kare mukha chidra kari’
Synonyms: 
bhogera samaya — at the time of offering bhoga; punaḥ — again; chuli’ — clipping; saṁskari’ — cleansing; kṛṣṇe — unto Lord Kṛṣṇa; samarpaṇa — offering; kare — makes; mukha — at the top; chidra kari’ — making a hole.
Translation: 
“At the time of offering bhoga, the coconuts are again clipped and cleansed. After holes are made in them at the top, they are offered to Lord Kṛṣṇa.