CC Madhya 15.287

prabhu kahe, — amogha śiśu, kibā tāra doṣa
kene upavāsa kara, kene kara roṣa
Synonyms: 
prabhu kahe — Śrī Caitanya Mahāprabhu said; amogha śiśu — Amogha is a child; kibā — what; tāra doṣa — his fault; kene — why; upavāsa kara — are you fasting; kene — why; kara roṣa — are you angry.
Translation: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu pacified Sārvabhauma, saying, “After all, Amogha, your son-in-law, is a child. So what is his fault? Why are you fasting, and why are you angry?