CC Madhya 15.149

raghunāthera pāya muñi veciyāchoṅ māthā
kāḍhite nā pāri māthā, mane pāi vyathā
Synonyms: 
raghunāthera pāya — unto the lotus feet of Lord Raghunātha; muñi — I; veciyāchoṅ — sold; māthā — head; kāḍhite — to cut off; pāri — I am unable; māthā — my head; mane — in my mind; pāi vyathā — I get too much pain.
Translation: 
“Murāri Gupta said, ‘I have sold my head unto the lotus feet of Raghunātha. I cannot withdraw my head, for that would give me too much pain.