CC Madhya 13.112

tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ svarūpere ājñā dila
hṛdaya jāniyā svarūpa gāite lāgila
Synonyms: 
tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ — giving up such devastating dancing; svarūpere — unto Svarūpa Dāmodara; ājñā dila — gave an order; hṛdaya — mind; jāniyā — knowing; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; gāite lāgila — began to sing.
Translation: 
After abandoning the dancing, the Lord ordered Svarūpa Dāmodara to sing. Understanding His mind, Svarūpa Dāmodara began to sing as follows.