CC Madhya 12.160

‘haridāsa’ bali’ prabhu ḍāke ghane ghana
dūre rahi’ haridāsa kare nivedana
Synonyms: 
haridāsa bali’ — calling Haridāsa; prabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; ḍāke — calls; ghane ghana — repeatedly; dūre rahi’ — standing at a distance; haridāsa — Ṭhākura Haridāsa; kare nivedana — submitted.
Translation: 
Śrī Caitanya Mahāprabhu was repeatedly calling, “Haridāsa, Haridāsa,” and at that time Haridāsa, standing at a distance, spoke as follows.