CC Madhya 11.82

rājā kahe, — yāṅre mālā dila dui-jana
āścarya teja, baḍa mahānta, — kaha kon jana?
Synonyms: 
rājā kahe — the King inquired; yāṅre — unto which person; mālā — garlands; dila — offered; dui-jana — Svarūpa Dāmodara and Govinda; āścarya teja — wonderfully effulgent; baḍa mahānta — a very great devotee; kaha kon jana — kindly let me know who He is.
Translation: 
The King inquired, “To whom did Svarūpa Dāmodara and Govinda offer the two garlands? His bodily effulgence is so great that He must be a very great devotee. Please let me know who He is.”