CC Madhya 1.68

uṭhi’ mahāprabhu tāṅre cāpaḍa māriyā
kahite lāgilā kichu kolete kariyā
Synonyms: 
uṭhi’ — standing up; mahāprabhu — Śrī Caitanya Mahāprabhu; tāṅre — unto Rūpa Gosvāmī; cāpaḍa māriyā — slapping; kahite — to say; lāgilā — began; kichu — something; kolete — on the lap; kariyā — taking.
Translation: 
When Rūpa Gosvāmī fell down like a rod, Śrī Caitanya Mahāprabhu got up and gave him a slap. Then, taking him on His lap, He began to speak to him.